Producto: XXXXX
Variedad: XXXXX Origen: XXXXX Productor: XXXXX Fecha Siembre: XXXXX Fecha Recogida: XXXXX Intermediarios: XXXXX Fitosanitarios/Biocidas: XXXXX Sello Ecológico: XXXXX Plagas/Enfermedades: XXXXX Propiedades Nutricionales: XXXXX
Nombre: XXXXX
Variedad: XXXXX Origen: XXXXX Productor: XXXXX Fecha Siembre: XXXXX Fecha Recogida: XXXXX Intermediarios: XXXXX Fitosanitarios/Biocidas: XXXXX Sello Ecológico: XXXXX Plagas/Enfermedades: XXXXX Propiedades Nutricionales: YYYYY
Nombre: XXXXX
Variedad: XXXXX Origen: XXXXX Productor: XXXXX Fecha Siembre: XXXXX Fecha Recogida: XXXXX Intermediarios: XXXXX Fitosanitarios/Biocidas: XXXXX Sello Ecológico: XXXXX Plagas/Enfermedades: XXXXX Propiedades Nutricionales: XXXXX
Nombre: XXXXX
Variedad: XXXXX Origen: XXXXX Productor: XXXXX Fecha Siembre: XXXXX Fecha Recogida: XXXXX Intermediarios: XXXXX Fitosanitarios/Biocidas: XXXXX Sello Ecológico: XXXXX Plagas/Enfermedades: XXXXX Propiedades Nutricionales: XXXXX
Nombre: XXXXX
Variedad: XXXXX Origen: XXXXX Productor: XXXXX Fecha Siembre: XXXXX Fecha Recogida: XXXXX Intermediarios: XXXXX Fitosanitarios/Biocidas: XXXXX Sello Ecológico: XXXXX Plagas/Enfermedades: XXXXX Propiedades Nutricionales: XXXXX
Nombre: XXXXX
Variedad: XXXXX Origen: XXXXX Productor: XXXXX Fecha Siembre: XXXXX Fecha Recogida: XXXXX Intermediarios: XXXXX Fitosanitarios/Biocidas: XXXXX Sello Ecológico: XXXXX Plagas/Enfermedades: XXXXX Propiedades Nutricionales: XXXXX
Nombre: XXXXX
Variedad: XXXXX Origen: XXXXX Productor: XXXXX Fecha Siembre: XXXXX Fecha Recogida: XXXXX Intermediarios: XXXXX Fitosanitarios/Biocidas: XXXXX Sello Ecológico: XXXXX Plagas/Enfermedades: XXXXX Propiedades Nutricionales: XXXXX
Nombre: XXXXX
Variedad: XXXXX Origen: XXXXX Productor: XXXXX Fecha Siembre: XXXXX Fecha Recogida: XXXXX Intermediarios: XXXXX Fitosanitarios/Biocidas: XXXXX Sello Ecológico: XXXXX Plagas/Enfermedades: XXXXX Propiedades Nutricionales: XXXXX
X

Te recomendamos la tarabox

BASIC

10 KG de fruta y verdura variada de temporada

13,95€ / semana

×